Ekonomi för dig som driver byggbolag

Att driva företag är både självständigt och utmanade. Att vara en duktig hantverkare och samtidigt kunna bestämma över sitt eget företag kräver mer än bara goda fackkunskaper inom bygg. För att växa och utveckla företaget är det fördelaktigt att ha en viss ekonomisk förståelse. Så vad finns det egentligen för ekonomikunskaper som kan vara bra att känna till för en byggare?

Resultat- och balansrapporter

De två huvudsakliga rapporterna man använder vid bedömning av hur det går för företaget är resultat- och balansrapporterna. Resultatrapporten visar periodens (t.ex. ett år eller månad) resultat, vinst eller förlust. Resultatet tas fram genom att intäkterna minskas med kostnaderna. Balansrapporten visar företagets tillgångar och skulder. Skillnaden mellan tillgångarna och skulderna utgör företagets eget kapital. Eget kapital är helt enkelt hur mycket som finns kvar när tillgångarna sålts och skulderna betalats.

Resultat- och balansrapporterna tas fram genom löpande bokföring. Som byggföretagare kan det vara fördelaktigt att kolla upp någon grundläggande kurs i just löpande bokföring. Att förstå hur en redovisningskonsult jobbar bidrar till en ökad förståelse för vilka siffror som återspeglas i de finansiella rapporterna. Löpande bokföring är helt enkelt det dagliga arbetet med att bokföra fakturor, in- och utbetalningar, löner m.m.

Intäkter, utgifter, kostnader, inkomster – vad är skillnaden?

Bland de som inte dagligen arbetar med ekonomi eller kanske inte är så insatta så förekommer det ofta en begreppsförvirring kring ett par ekonomiska termer. Detta är oftast mellan intäkter, utgifter, kostnader och inkomster. Dessa begrepp kan paras ihop i intäkter/kostnader samt inkomster/utgifter.

En kostnad för företaget är t.ex. periodens förbrukning av en viss resurs (må vara byggmaterial eller en inhyrd konsult). Även avskrivningar på inventarier är exempel på en kostnad under en period. Utgift å andra sidan är själva utbetalningen av en faktura under en viss period. Om du skulle beställa byggmaterial från Buildor utgör betalningstillfället en utgift för företaget, men själva kostnaden uppstår inte förrän materialet är färdigmonterat och överlämnat. Likadant kan skillnaden mellan intäkter/inkomster ses. Där utgör intäkter en erlagd prestation, t.ex. en utförd renovering. När renoveringen är slutförd kan byggföretaget tillgodogöra sig en intäkt men inkomsten kommer först efter att fakturan är skapad och betald.

Skatteregler för byggföretagare

Att vara byggföretagare medför en mängd administrativa skatter och rutiner som måste finnas på plats enligt svensk lag. Det finns de som gynnar företaget, t.ex. ROT-avdraget, som medger att konsumenter får tillbaka på skatten när de köper renoveringstjänster av en byggare. Det finns även de som endast fungerar som kontroll mot missbruk t.ex. omvänd skatteskyldighet vid byggverksamhet eller sådant som personalliggare/ID-06. Som byggföretagare är det av särskild vikt att ha en överblick av hela sin verksamhet så att alla lagar och regler uppfylls – samtidigt som en god förståelse för ekonomi är fördelaktigt när företaget växer och ska bli lönsamt.